Gelişim Danışmanlığı


Bilgi ve öğrenmek günümüzün en değerli eylemi konumuna gelmiştir. İş hayatında yetkinliklerin gelişmesi, kariyer fırsatlarının çeşitlenmesi, daha planlı iş yapabilme, mevcut yetkinliklerimizi daha etkin kullanabilme ve yenilerini ekleme kişisel ve profesyonel gelişimin temelini oluşturmaktadır.

Birey ve kurumların sürekli gelişim motivasyonunu destekleyen ve katkı sağlayacak eğitim ve seminerlerimiz düzenlenmektedir.

Strateji ve Yönetim Yetkinliği
• Strateji ve İş Geliştirme
• İş Planı Hazırlama
• Değişim Yönetimi
• Stratejik ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri
• Proje Yönetimi ve Metodolojileri
• Pazar Araştırmaları

Şirketler ve çalışanlar günümüz şartlarında faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da gelecek şartlarını, faaliyet alanlarının sürekliliğini, potansiyel yatırım alanlarını , sektörel, yasal ve ya çevresel değişimlerin kendilerine getireceği riskleri öngörmeyi bir gereklilik olarak kabul etmektedirler.

Stratejilere yön verecek yaratıcı düşünce tekniklerinin geliştirilmesi, değişimi tetikleyici fikir ve öneriler getirebilme, değişimin yönetimi, çalışanların adaptasyonu, senaryo bazlı iş planları hazırlama, proje yönetim metodolojilerine hakim olmak, iş süreçlerine pozitif katkı sağlayacak becerilerdir.

Diğer yandan rekabetin hızla artması, firmaların varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini , satış ve karlılıklarını artırmaları için sağlıklı bir pazarlama sistemi kurmalarını gerektirmektedir. Pazarlama sisteminin başarısı detaylı pazar araştırması yapmaya, hedef pazar seçim kararlarının veri odaklı alınmasına bağlıdır.

Pazarlama ve Satış Yönetimi
Şirketlerin başarılı olmasında pazarlama ve satış fonksiyonlarının büyük rolü vardır.

Günümüzde pazara odaklı stratejiler belirleyemeyen, sektörel ve küresel değişimlere, müşterinin sesine odaklanmayan, pazar beklentilerini iyi ölçümleyemeyen, müşteri memnuniyetini ön plana alamayan şirketler rekabet avantajı elde edememektedirler.

Satış ekibinin saha yönetiminde, müşteri ile birebir diyalogda olması sebebiyle şirket yada marka imajı, algısı oluşumunda etkisi büyüktür. Müşteri ile etkili iletişim ve diyalog kurma, ikna kabiliyeti, müşteriden geri bildirim alma, memnuniyet odaklı hizmet verme, talepleri doğru anlama ve çözüm sunabilme saha ekiplerinin ve dolayısıyla şirketin başarısı ile birebir ilişkilidir.

Bu konudaki danışmanlık hizmetlerimiz;
• Satışta ikna teknikleri
• Stratejik Marka Yönetimi
• Müşteri İlişkileri
• Stratejik Pazarlama
• Müşteri Odaklılık ve Sadakat
• Marka Yaratma ve İtibar Yönetimi

PROJE YÖNETİMİ
Şirketlerin hedeflerine en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi, değişimin gereklerini yerine getirebilmesi, zaman planına uyum sağlayabilmesi, maliyetlerini kontrol altına alabilmesi proje yönetiminin etkin uygulanması ile mümkündür. Proje yönetimi hem bir yönetim süreci metodolojisi olarak hem de bir teknik araç olarak aktif şekilde kullanılmalıdır.


Seminer İçeriği:
• Proje Yönetimi Nedir?
• Proje Yönetimi Prensipleri
• Proje Yönetimi Adımları
• Proje Süreçleri
• Proje Başlatma
• Proje İnsan Kaynakları Organizasyonu ve Grupların Oluşturulması
• Proje Katılımcıları ve Roller
• Proje Ekibini Oluşturulması ve Yönetilmesi
• Projenin ve Kapsamının Tanımlanması
• Kaynak ve Kısıt Yönetimi
• Projenin Planlanması
• İş Ayrışım Yapısı
• Aktivite Belirlenmesi
• Zaman Çizelgeleme Yöntemleri
• Proje Dönüm Noktaları Belirlenmesi
• Kritik Yol Metodu
• Risklerin Belirlenmesi ve Risk Analizi
• Maliyet Analizi ve Bütçe Planlanması
• Proje Kontrol Noktalarının ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
• Proje İletişim Yöntemleri
• Tedarik Yönetimi
• Projenin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi
• Aktivite Kontrol Yöntemleri
• Maliyet Kontrol Yöntemleri
• Risklerin İzlenmesi Yöntemleri
• Proje Değişiklik Yönetimi
• Projenin Tamamlanması ve Kabulü
• Projenin Sona Erdirilmesi

Finansal Analiz Yöntemleri
İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır. Finansal tablolar işletmelerin finansal görünümünü resmetmekte, güçlü ve zayıf yönlerini bu anlamda gözler önüne sermektedir. Sürdürülebilir büyüme ve işletmenin sağlığının periyodik gözden geçirilmesi için pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticisi gibi karar almadan sorumlu departmanların konuya hakimiyeti önemlidir.
Muhasebenin temel kavramları, temel finansal tablolar, yardımcı finansal tablolar, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, harcama- maliyet-gider kavramları, finansal analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, oran analizi, paranın zaman değeri, mali tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

İçerik:
Mali tabloların tanımlanması
Mali tabloların genel özellikleri
Temel mali tablolar
• Bilanço
• Gelir tablosu
Ek mali tablolar
• Satışların maliyeti tablosu
• Öz kaynaklar değişim tablosu
• Net işletme sermayesi değişim tablosu
• Nakit akım tablosu
• Fon akım tablosu
Mali analiz teknikleri
• Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
• Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
• Dikey yüzde analizleri
• Oran analizleri
Likidite oranları
Finansal yapı oranları
Faaliyet verimliliği oranları
Karlılık oranları
Büyüme oranları

Süreç İyileştirme Eğitimleri
• Proje Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Maliyet Azaltma Yöntemleri
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Süreç İyileştirme ve Verimlilik Teknikleri
Süreç iyileştirme ve geliştirme işletmelerde değer yaratmayan işlemlerin azaltılmasını sağlayan bir süreç yönetimi aşamasıdır.
Tanımlanmış süreç adımlarının gözden geçirilmesiyle öngörülen iyileştirme adımları belirlenir. Aksiyon planına alınan bu tespitler önceliklendirme planına tabi tutularak güncellenir, etkinliğin ve verimin artırılması sağlanır.
Süreç iyileştirme yalınlaştırma olarakda ele alınır. Bu anlamda uygulanan standartlar Kaizen, Continious Improvement gibi standartlardır.
• Katma değersiz iş adımlarının elenmesi
• Duraklamaya ve zaman kaybına sebep olan karar adımlarının azaltılması
• Hata önleme sistematiğinin kurulması
• Darboğaz oluşturan noktaların azaltılması, eş zamanlı süreç yönetiminin sağlanması
• Otomasyon, uzman sistem uygulamalarının kullanılması

Kişisel Gelişim ve Liderlik
• Girişimcilik
• Zaman Yönetimi
• Stres Yönetimi
• Liderlik Becerileri
• Y Kuşağını Anlamak
• Etkili Sunum Teknikleri
• Zihin haritalama teknikleri
İş hayatında performansımızı ve başarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek, aynı işi daha kısa sürede ve daha iyi yapabilmek, yetkinliklerimizi etkin kullanmak, gelişime açık yönlerimizi geliştirmek hızlı ve değişken koşullara adapte olmak kişisel ve yönetimsel becerilerinin artırılması ile mümkündür.
Çalışanlar firmaların en değerli varlıklarıdır. Becerilerinin artırılması,kişisel gelişimin teşvik edilmesi, motivasyon artışı, firmaya aidiyet duygularının artmasına da katkı sağlamaktadır.
Yönetici adayı çalışanların uzun vadede iş hayatında kendilerine güvenli, ekip yönetebilen, saygılı iletişim kurabilen, geribildirim sağlayan kişiler olmaları beklenmektedir

Bilişim ve Yeni Nesil Teknolojiler
Teknolojiye yapılan yatırımlar büyük bir hızla artıyor.
Hologramlar, vücut biyosensörleri, giyilebilir teknolojiler, nanotek elbiseler, nesnelerin interneti, yüzey bilgisayarlar, bulut bilişimin giderek artan önemi gibi daha bir çok konu bizi gelecek yaşantımızın nereye evrileceğine dair ipuçları vermeye devam ediyor.
Gelecek yıllarda nesnelerin interneti sayesinde büyük veri potansiyelinin bir çok sektöre ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bu sektörler arasında çevre, sağlık, ulaşım, kamu düzeni, enerji ve tarım yer alıyor.
Sosyal medyanın ulaşacağı yeni boyut , dijital pazarlama ile yeni nesil teknolojilerin entegrasyonu tüketiciler için yeni ve farklı uygulamaları da beraberinde getirecek.
Bu konularda katkı sağlayan danışmanlık çözümlerimiz:
• Dijital Pazarlama
• Sosyal medya Yönetimi
• Giyilebilir Teknolojiler
• Nesnelerin interneti ve gelecek

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Marka İsmi yaratılması, hedef kitle analizi, markanın tüketiciyle iletişim kurma tarzı, fonetik, yerel veya global faaliyet hedefi gibi farklı unsurların bir arada değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir....

Ayrıntılı Bilgi

Strateji ve Yönetim

Rekabette var olabilmek rakipleri iyi analiz etmek, potansiyel hamlelerini öngörebilmek, pazardaki yeni uygulamalardan haberdar olmak uygulamaya almakta ...

Ayrıntılı Bilgi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Şirketlerin başarılı olmasında pazarlama ve satış fonksiyonlarının büyük rolü vardır. Günümüzde pazara odaklı stratejiler belirleyemeyen, sektörel ve küresel değişimlere, müşterinin sesine odaklanmayan, pazar beklentilerini...

Ayrıntılı Bilgi

Proje Yönetimi

Şirketlerin hedeflerine en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi, değişimin gereklerini yerine getirebilmesi, zaman planına uyum sağlayabilmesi, maliyetlerini kontrol altına alabilmesi proje yönetiminin etkin uygulanması ile mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi

Finansal Yönetim

İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme ve geliştirme işletmelerde değer yaratmayan işlemlerin azaltılmasını sağlayan bir süreç yönetimi aşamasıdır.

Ayrıntılı Bilgi

Kişisel Gelişim ve Liderlik

İş hayatında performansımızı ve başarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek, aynı işi daha kısa sürede ve daha iyi yapabilmek, yetkinliklerimizi etkin kullanmak...

Ayrıntılı Bilgi

Bilişim ve Yeni Nesil Teknolojiler

Hologramlar, vücut biyosensörleri, giyilebilir teknolojiler, nanotek elbiseler, nesnelerin interneti, yüzey bilgisayarlar, bulut bilişimin giderek artan önemi gibi daha bir çok konu bizi gelecek ...

Ayrıntılı Bilgi